Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach
Użytkowników
korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały
podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa
i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z
Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą
umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz
sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej
znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić
swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików
cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane
osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez
Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Dane gromadzone podczas rejestracji:

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych
identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w
ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty,
odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu MailChimp, . Dane
wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym
tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów
Dedykowanych. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze
usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych
przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

 

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez
Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np.
usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych
przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich
usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia
zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia
statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

§15 Wymagania Serwisu

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn
zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą
być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 

 

 

 

 

 

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej 

I

 [Administrator danych]

Administratorem Danych Osobowych użytkowników Strony są wspólnicy spółki cywilnej Ax2 PROJEKT s.c. Amanda Żołędzka, Adrian Żołędzki, ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Z Administratorem można kontaktować się:

 1. Pod adresem korespondencyjnym: ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: adrian@ax2projekt.pl;

II

[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

 1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
 1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
 2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
 3. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;
 4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; 
 1. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

III

[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

 1. prawnie uzasadniony interes  Administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;
 2. niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 3. dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem; 
 4. dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie; 
 5. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO)

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

 1. Administrator może ujawnić treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz ujawnia Dane Osobowe użytkowników i treść korespondencji podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi Strony, usług IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.  

V

[Prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO). 
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO). 
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 
 3. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 

 

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00; 

VII

[Zmiany polityki prywatności]

Niniejsza  polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich Danych Osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie. 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

I

[Administrator Danych]

Wspólnicy spółki cywilnej Ax2 PROJEKT s.c. Amanda Żołędzka, Adrian Żołędzki, są Administratorem Danych Osobowych klientów. 

Z Administratorem można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 2. pod adresem poczty elektronicznej: adrian@ax2projekt.pl;

 

II

[Przetwarzanie Danych Osobowych klientów]

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

III

[Odbiorcy danych]

 1. Wspólnicy spółki cywilnej Ax2 PROJEKT s.c., ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza,udostępniają Dane Osobowekontrahentów w następujących przypadkach:

 

 1. Ponadto Dane Osobowe kontrahentówmogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi księgowości.

 

IV

[Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej Dane osobowe. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach Danych Osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej Danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 18 RODO). 
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana Danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO). 
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 

 

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

 

V

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00; 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej i zrozumiałem/am jej treść

………………………..                                                                                             ……………………….

(data)                                                                                                                      (podpis)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Danych Osobowych 

I

[Administrator Danych]

 

Wspólnicy spółki cywilnej Ax2 PROJEKT s.c. Amanda Żołędzka, Adrian Żołędzki, ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza,są Administratorem Danych Osobowych klientów (gości apartamentu). 

Z Administratorem można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
 2. pod adresem poczty elektronicznej: adrian@ax2projekt.pl

 

II

[Przetwarzanie Danych Osobowych]

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

III

[Ujawnienie Danych Osobowych]

 

 1. Administrator nie udostępnia Danych Osobowych klientów (gości apartamentu) innym podmiotom, z wyjątkiem:

 

 

IV

[Prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej Dane Osobowe. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach Danych Osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej Danych Osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 18 RODO). 
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana Danych Osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO). 
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 

 

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

 

V

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00; 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej i zrozumiałem/am jej treść

………………………..                                                                                              ……………………….

(data)                                                                                                                       (podpis)

 

 

 

Informacja RODO dotycząca fanpage’a na portalu Facebook

I

[Zawartość polityki prywatności administratora]

 1. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u administratora. W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO. 
 2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook. 

II

[Administrator danych]

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a są wspólnicy spółki cywilnej Ax2 PROJEKT s.c. Amanda Żołędzka, Adrian Żołędzki, ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Z Administratorem można kontaktować się:

 1. Pod adresem korespondencyjnym: ul. Łęknice 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: adrian@ax2projekt.pl;

III

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych]

Prowadzenie fanpage’a

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

– polubieniu fanpage’a;

– aktywności na fanpage’u;

– treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników; 

 

 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi. 

Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

 1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem, administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook. 
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. 
 3. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych. 

 

Dochodzenie roszczeń

 

 1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu. 
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy. 

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkownika, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami. 
 3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. 
 4. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych. 

Działania marketingowe

 1. Na fanpage’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich usług. 
 2. Wyświetlenie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka. 

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

 1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. 
 2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom. 

V

[Prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO). 
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO). 
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 

 

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00; 

 

VII

[Zmiany polityki prywatności]

Niniejsza polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich Danych Osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie. 

Lokacja Adres

Apartamenty Nowy Świat

ul. Nowy Świat 17a

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Telefon Telefon

+48 514 614 205
facebookinstagram@nowyswiat17a

Numer konta: MBANK 43 1140 2004 0000 3202 8435 8095

-->